Geen producten (0)

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden 

Artikel 1. Algemeen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van goederen en alle door ons 

verrichte diensten. Een algemene verwijzing door de opdrachtgever, die deze condities

accepteert door het simpele feit van het verlenen zijner opdracht, naar zijn voorwaarden,

 wordt door ons niet aanvaard en wordt schriftelijk van de hand gewezen.

 De ondertekening van de offerte en/of de betaling van de opdracht wordt door ons ook

 gezien als acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

 Artikel 2. Offertes

 Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder

 schriftelijke aanpassing.

 Artikel 3. Prijzen

 Alle genoemde prijzen in de offerte zijn geldend voor de vervaldatum.

 Artikel 4. Levertijd

 De levertijden worden in overleg met de klant vastgesteld, bij de levering van decoratie

 op locatie is de geplande tijd incl. een marge van 30 minuten.

 Levertijden van bedrukte ballonnen zijn vastgesteld op 2 weken tenzij anders overeengekomen.

 Artikel 5. Levering

 Meer- of minderleveringen van 10% zijn toegestaan. Na ontvangst van de decoratie gaat

 het risico van beschadiging over op de koper.

 Artikel 6. Risico en eigendomsovergang

 Direct nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 4, draagt de koper het

 risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor hem of

 voor derden mocht ontstaan onverminderd het gestelde in artikel 4.

 Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 5, gaat de eigendom van de

 goederen eerst op de koper over, zodra al hetgeen ter zake van deze goederen door de

 koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele kosten en rente, is voldaan, zulks

 onverminderd door derden verkregen rechten.

Artikel 7. Betaling

Voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling op

voorhand te geschieden. Elk beroep op verrekening zijdens onze opdrachtgever is

uitgesloten. Aftrek voor contante betaling is niet mogelijk.

Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht

van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling

aan hem een rente in rekening te brengen ad 6% boven het promesse

disconto van de Nederlandse Bank N.V.

In afwijking van de bepalingen van artikel 43 van boek 6 van het B.W. zullen betalingen

worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn

geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn opgegeven.

Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt

overgegaan , wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten,

waaronder niet begrepen de kosten van de met de incasso belaste raadsman, welke daarnaast

ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde

bedrag.

Artikel 8. Verzending

Ongeacht de waarde van de zending bepaalt de verkoper de verzendingswijze.

In- en uitladingen van goederen zomede het vervoer geschieden buiten onze verantwoordelijkheid

en zijn voor rekening en risico van onze opdrachtgever, behoudens voor zover

dit door ons zelf verzorgd wordt met eigen auto's.

Artikel 9. Reclame en aansprakelijkheid

Indien gebreken aan de zending niet onmiddellijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld,

dient de opdrachtgever binnen 4 werkdagen na ontvangst van de zending de

verkoper hierover schriftelijk te informeren.

Reclames na het verstrijken van de genoemde termijn worden niet geaccepteerd. Reclames

worden nimmer erkend, indien het geleverde op enigerlei wijze door of namens

opdrachtgever dan wel diens afnemer is gebruikt, verwerkt of bedrukt.

Gebreken, geconstateerd bij een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring

van de gehele partij of tot weigering van afname van het overige gedeelte van de

partij.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door ons geleverde decoratie

en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het

gebruiken van de te bedrukken ontwerpen, in vorm van licentie, auteursrechten en eigendomsrechten

in welke vorm dan ook.

Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesse, onder andere

wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen.

De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,

schaden en interesse welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van

vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij niet aansprakelijk

zijn ingevolge deze voorwaarden.

Artikel 10. Bedrukking

In aanvulling op bovenstaande bepaling geldt voor bedrukte goederen het volgende.

Voor fouten die ontstaan door onduidelijk schrift, kunnen door opdrachtgever geen reclames

geldend worden gemaakt. Voor ballondruk geldt, dat deze niet te vergelijken is met

andere bedrukkingsmethoden, zodat in dit geval ten aanzien van de drukkwaliteit geen

reclames erkend worden.

Alle al dan niet op verzoek van opdrachtgever door of in opdracht van ons gemaakte

ontwerpen, cliche's e.d. blijven het eigendom van verkoper.

Ballon bedrukkingen worden uitgevoerd na goedkeuring van de proefdruk, hierna geldt de

in artikel 4 genoemde levertijd.

Artikel 11. Ontbinding

Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door

overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke

tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel

of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding

gehouden zijn.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen

die voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten

voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of

liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in

verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke

tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel

of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding

gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten.

In deze gevallen is elke vordering, die wij ten laste van de opdrachtgever hebben of verkrijgen,

dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 12. Annulering

Annuleringen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Ballonnenpartners v.o.f.

hanteert bij annulering de volgende percentages.

Tot 8 dagen voor uitvoerdatum: 15%

Tot 2 dagen voor uitvoerdatum: 75%

Binnen 2 dagen voor uitvoerdatum: 100%

Deze annuleringen zijn van toepassing op de levering van decoratie.

Bij het gebruik van bedrukte ballonnen is bij annulering 100% van het orderbedrag opeisbaar.

Artikel 13. Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als

zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van

deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel

zijn, zullen met uitsluiting van ieder ander onderworpen zijn aan het oordeel van de kantonrechter

of rechtbank. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.